01. มูลนิธิกระจกเงา
http://www.mirror.or.th
02. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
http://www.thaichildrights.org/
03. มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
http://www.fblcthai.org/
04. มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
http://www.rabbitinthemoon.org/
05. ยูนิเซฟ ประเทศไทย
www.unicef.org/thailand/
06. มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
http://www.thaiheartfound.org/
07. สภากาชาดไทย
http://www.redcross.or.th/home
08. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
http://www.fcdthailand.org/
09. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
http://www.blind.or.th/
10. มูลนิธิเพื่อนช้าง
http://www.elephant-soraida.com/main/
11. มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
http://www.wildlifeofthailand.org/wildlife/
12. มูลนิธิโลกสีเขียว
http://www.greenworld.or.th/
13. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
http://www.seub.or.th/
TH | EN